Derleyenler:

Saniye Dedeoğlu • Adem Yavuz Elveren

Yazarlar:

Feride Acar • Gülbanu Altunok • Ayşe Buğra • İdil Göksel • Recep Kapar • Burça Kızılırmak • Emel Memiş • Umut Öneş • Şemsa Özar • Songül Sallan-Gül • Ebru Soytemel • Aslı Şahankaya • Funda Üstek • Burcu Yakut-Çakar ve Melda Yaman

İmge Kitapevi/Ankara/2015

 • Giriş/Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren

 • Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Verimli Bir Birliktelik/Ayşe Buğra

 • Neo-liberalizm ve Neo-muhafazakarlık Ekseninde Türkiye’de Özel Alan Politikası/Feride Acar ve Gülbanu Altunok

 • Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından

 • Bir Değerlendirmesi/Adem Yavuz Elveren

 • Türkiye’de İş ve Aile Yaşamını Uyumlaştırma Politikaları/Saniye Dedeoğlu ve Aslı Şahankaya

 • Türkiye’de Yoksulluk ve Haneiçi İş Zamanı Dağılımı: Analiz ve Politika Önerileri/Umut Öneş, Burça Kızılırmak ve Emel Memiş 

 • Türkiye’de Kadın İşgücü: Muhafazakârlığın Rolü/İdil Göksel

 • Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Politikalarında Toplumsal Cinsiyet/Recep Kapar

 • Sosyal Politika Açısından Türkiye’de Ev İşçiliği/Funda Üstek

 • Tarımsal Yapılarda Dönüşüm ve Tarımda Kadın Emeği/Melda Yaman

 • Güçsüzlerin Gücü: Yoksul Kadınların Mahalle Merkezli Yardımlaşma Ağları/Ebru Soytemel

 • Kamu Politikaları, Piyasa ve Toplumsal Normlar Kıskacında Türkiye’de Erkeksiz Kadın Olmak/Şemsa Özar ve Burcu Yakut-Çakar

 • Türkiye’de Eril Refah Rejimi Kadına Yönelik Aileiçi Şiddet ve Sığınmaevleri/Songül Sallan-Gül

"AKP iktidarı Türkiye’de sosyal politika alanında köklü bir dönüşümü temsil ediyor. Siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla iç içe geçen neoliberalizm ve AKP’nin neopopülist politikaları dönemin refah rejiminin temelini oluşturmaktadır. Sosyal politika AKP iktidarına yön veren temel dinamiklerden biri iken, kadınlar sosyal politika uygulamalarının merkezinde yer almaktadır.  

2000’ler Türkiye’sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet AKP dönemindeki sosyal politika anlayışının kadınlar ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine etkisini tartışırken, devletin ve erkeklerin kadınlar üzerindeki mutlak ve sistematik egemenliğinin kadınlara biçtiği annelik ve eşlik rollerinin AKP dönemi sosyal politika uygulamaları ile nasıl uyuştuğunu göstermektedir. Kitap, ‘cinsellik ve üreme’ ve ‘haneiçi iş zamanı dağılımı’ndan,  ‘iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması’na ve ‘kadın yoksulluğu’ ve ‘şiddet’e kadar geniş bir alanda, sosyal politika aracılığıyla kadın ve AKP iktidarı arasında kurulmaya çalışılan yeni mutabakatın toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini nasıl derinleştirdiğine işaret etmektedir. "

 
 

http://www.iletisim.com.tr/kitap/himmet-fitrat-piyasa/9073#.VUIcaiHtmko

 • SUNUŞ: BİR DÖNEM BİLANÇOSU: “AKP VE SOSYAL POLİTİKA!”/ MERYEM KORAY - AZİZ ÇELİK
 • AKP DÖNEMİ: NEO-LİBERALİZM, NEO-MUHAFAZAKÂRLIK, NEO-POPÜLİZM BEŞİĞİNDE SALLANAN SOSYAL DEVLET VE SOSYAL POLİTİKA/MERYEM KORAY
 • PİYASA VE MUHAFAZAKÂRLIĞIN ELİNDE ARAÇSALLAŞAN EĞİTİM/KEMAL İNAL
 • SAĞLIKTA NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜM VE HAK KAYIPLARI/OSMAN ÖZTÜRK
 • AKP DÖNEMİNDE İSTİHDAM, İŞGÜCÜ VE İŞSİZLİK/KUVVET LORDOĞLU - M. HAKAN KOÇAK
 • AK PARTİ DÖNEMİNDE İŞ HUKUKUNDA GÜVENCESİZLİĞİN KURUMSALLAŞMASI/MURAT ÖZVERİ
 • AKP DÖNEMİNDE SENDİKAL HAKLARI: SENDİKASIZ-GREVSİZ KAYNAŞMIŞ BİR KİTLEYİZ!/AZİZ ÇELİK
 • AKP İKTİDARINDA SOSYAL SİGORTALAR/RECEP KAPAR
 • AKP DÖNEMİNDE SOSYAL YARDIM/GÜLCAN URHAN - BETÜL URHAN
 • 2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARI: MUHAFAZAKÂRLIĞIN VE NEO-LİBERALİZMİN GÖLGESİNDE Mİ?/SANİYE DEDEOĞLU
 • ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN“ÇEVRESEL HASSASİYETİ İHYA” ETME POLİTİKALARI: YAPAR GİBİ YIKMAK/ÖRGEN UĞURLU
 • AKP DÖNEMİ KENTLEŞME POLİTİKALARIVE KENTSEL DÖNÜŞÜM/BİNNUR ÖKTEM

 

 

Çalışma yaşamına ilişkin konularda akademik bir yayın olma amacıyla hazırlanan Karatahta İş Yazıları Dergisinin ilk sayısı yayınlandı.

Ayşe Gülay Toksöz, Saniye Dedeoğlu, Emel Memiş Parmaksız, Seçil Kaya Bahçe, Türkiye'de kadın işgücü profili ve istatistiklerinin analizi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ya., Ankara 2015. 

 "Bu çalışma ile kadınların işgücü piyasasına daha kolay erişimlerinin sağlanması, çalışma hayatına girmelerinin önündeki sosyo-kültürel ve ekonomik engellerin detaylı bir şeklide tespit edilmesi ve hâlihazırda işgücü piyasasında yer alan kadınlara yönelik iyileştirici ve geliştirici politikalara ve uygulamalara zemin hazırlayacak kanıtların ve sonuçların elde edilmesi amaçlanmıştır." 

 

Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından düzenlenen 15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Bildiriler Kitabı yayınlandı.

Tam metine erişmek için: http://www.turkis.org.tr/dosya/GFd1guHl578j.pdf


 
 
 • Uluslararası Sosyal Politikanın Kavramsal Çerçevesi ve Metodolojisi Üzerine Bir Not /Pir Ali Kaya

 • Sosyal Politika İçin Sosyal Bilimler/ Herbert J. Gans (Çev: Hüseyin SEVGİ)

 • ILO ve Uluslararası Çalışma Normları: ILO’nun Kuruluşu, Yasal Statüsü, Kabul Ettiği Normlar ve Denetim Mekanizması/Pir Ali Kaya

 • Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında Uluslararası Çalışma Örgütünün Bildirgeleri/ Recep Kapar

 • Uluslararası İşçi Örgütlerinin Tarihsel Gelişimi, Faaliyetleri ve Üye Yapıları /Banu Uçkan

 • Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikal Hareket: Yeniden Örgütlenme Arayışları ve Yeni Enternasyonalizm Söylemi/Ceyhun Güler

 • Küresel Çerçeve Sözleşmeler /M. Hakan Koçak

 • Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Roma’dan Lizbon’a Doğuşu, Gelişimi ve Bugünü /Aziz Çelik

 • Avrupa Konseyi Sosyal Şartlar Sistemi /Aziz Çelik

 • Uluslararası Emek Göçü: Göç Kavramı, Türleri, Nedenleri Ve Sonuçları /Çağla Ünlütürk Ulutaş ve Handan Kumaş

 • Uluslararası Emek Göçü: Uluslararası Emek Göçünün Boyutları / Handan Kumaş ve Çağla Ünlütürk Ulutaş

 • Sendikal Hakların Uluslararası Kaynakları /Murat Özveri
 • Ücretli Yoksullar /Verda Canbey-Özgüler

 • Çokuluslu Şirketler ve Çalışma Standartlarının Özelleştirilmesi/Deniz Kağnıcıoğlu

 • Çalışma Hayatında Ayrımcılık: Ayrımcılık Kavramı Türleri ve Ayrımcılığın Yasaklanmasına İlişkin Uluslararası Düzenlemeler/Pir Ali Kaya

Women's Studies International Forum dergisinden Türkiye Özel Sayısı

"Toplumsal Cinsiyet Açısından Sosyal Politika ve Türkiye'de Refah Devleti"

 http://www.sciencedirect.com/science/journal/02775395

 • Yıldız Ecevit- Gendering social policy and welfare state in Turkey
 • Saniye Dedeoglu- Veiled Europeanisation of welfare state in Turkey: Gender and social policy in the 2000s
 • Feride Acar, Gülbanu Altunok- The ‘politics of intimate’ at the intersection of neo-liberalism and neo-conservatism in contemporary Turkey
 • Şemsa Özar, Burcu Yakut-Cakar- Unfolding the invisibility of women without men in the case of Turkey
 • Adem Y. Elveren- A critical analysis of the pension system in Turkey from a gender equality perspective
 • İdil Göksel- Female labor force participation in Turkey: The role of conservatism
 • Umut Öneş, Emel Memiş, Burça Kızılırmak- Poverty and intra-household distribution of work time in Turkey: Analysis and some policy implications
 • Ummuhan Gökovalı- Everyone's own poverty: Gendering poverty alleviation policies in Turkey
 • Ebru Soytemel- The power of the powerless: Neighbourhood based self-help networks of the poor in Istanbul
 • -Makale tam metinlerine üniveristelerin abone olduğu veritabanları üzerinden bedelsiz erişilebilir-

 Erdem Cam, İşyerinde Sosyal Diyalog ve Demokrasi, ÇASGEM Ya, Ankara, 2013.

ÇASGEM-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
Yunus Emre Mah. Kübra Sokak No:106145 Pursaklar - Ankara - TR
Tel: + 90 312 527 51 28 Faks: + 90 312 527 51 23
http://www.casgem.gov.tr/
 
 
 
 
 

SOSYAL HAKLARSIZ ‘YENİ’ ANAYASA MI?

Eleştirel Gözle Emek ve Sermayenin Önerileri

 

Prof. Dr. Mesut Gülmez, “Sosyal Haklarsız ‘Yeni’ Anayasa mı?” başlıklı kitabında; “Yeni Anayasa” sürecinde, emek ve sermaye örgütleri ile bazı düşünce kuruluşlarının önerilerini inceleniyor.

Gülmez bu kitabı; 2011 Sonbaharında başlayan süreç boyunca, sosyal hakların örgütlü özneleri ile akademik çevrelerin “büyük suskunluğu” nedeniyle yazdığını, bu suskunluğu bozmak istediğini belirtiyor. AKP iktidarına düşünsel yakınlığı olanlar dışında kalan emek kesiminin; sosyal hakları önemsemeyen, yasak savıcı yaklaşımlarla geçiştiren öneri ve taslaklar açıklandığı zamanlarda da, “sosyal haklarsız yaklaşımlar”ı yanıtsız ve tepkisiz bıraktığını, kendi görüş ve önerilerini ortaya koymadığını, suskunluğu bozan toplantılar düzenlemediğini, yayınlar yapmadığını yazıyor.

 

Kitapta; TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun, saydamlık ilkesine aykırı olarak kamuoyuyla paylaşmama kararı aldığı önerilerin tümü eleştirel gözle ele alınıyor. Kitap, dört kesim ve toplam dokuz bölümden oluşuyor.

Giriş’te; Ekim 2011’den Mayıs 2013’e değin, uzlaşma oranının ancak üçte bir dolayında kaldığı “Yeni Anayasa Süreci” inceleniyor.

 

İlk dört bölümde; sosyal haklar alanındaki anayasallaşma süreci, genel ve Türkiye’deki gelişimleriyle anımsatılıyor. Özellikle 1961 ve 1982 Anayasaları, yaklaşım ve maddi içerikleri temelinde, “hak” temelli ve “program” nitelikli kurallarıyla karşılaştırılarak inceleniyor. “Devletin sosyal ve ekonomik ödevlerinin sınırı” başlıklı 53. ve 65. maddelerdeki düzenleme ve değişiklikler, yapılan tartışmalar ve Anayasa Hukuku öğretisinde ileri sürülen görüşler, eleştirel bir yaklaşımla değerlendiriliyor. “Dava edilebilirliği” savunulan sosyal hakların “ulusalüstü hukuksal dayanakları” olarak, Anayasa ve İş Hukuku öğretilerinde göz ardı edilen Uluslararası Sosyal İnsan Hakları Öğretisi ve Hukuku alanındaki gelişmelere yer veriliyor. ‘Yeni’ Anayasa’nın asgari hukuksal çerçevesini oluşturması gerektiğini savunduğu Sosyal İnsan Hakları Ulusalüstü Hukuku’na (SİHUH) dayandırdığı “sosyal devlet ve sosyal haklar” konusundaki somut önerilerini sıralıyor. Bu alanda, SİHUH’u göz ardı edip “sil baştan Anayasa yazma” amacı taşıyan bir tür “table rase” yaklaşımının geçerli olamayacağını savunuyor ve ortaya koyuyor.

 

Emek örgütlerinin “yeni Anayasa” konusundaki görüş ve önerilerinin eleştirel gözle incelendiği iki bölümde, önce işçi konfederasyon ve sendikaları, ardından da kamu görevlileri konfederasyon ve sendikaları ele alınıyor.

 

Sermayenin “sendikal” örgütleri ile “dernek ve vakıf” nitelikli örgütleri de, iki bölümde inceleniyor.

Kitabın son bölümü ise, bazı düşünce kuruluşlarının görüş ve önerileri ile yeni Anayasa konusunda oluşturulan iki “Platform” girişimine ayrılıyor.

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ/ 2013

25-27 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü tarafından gerçekleştirlen 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresinin Bildiriler Kitabı Türk-İş tarafından yayınlandı.

Tam metin (.pdf)

http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/kp553.pdf

Ekonomik Yaklaşım Dergisi (EYD), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünce yılda dört kez yayımlanmaktadır ve yayımlandığı günden itibaren hakemli bir dergidir. 

 Ekonomik Yaklaşım Dergisi, yayım hayatına 1980 yılında başlamış olup; son sayı dahil toplam 23 cilt içerisinde, 82 sayı yayımlamıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yeni yayını:


Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü"ne değer görülen Dr. Murat Özveri'nin çalışması  "Türkiye'de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)" kitap olarak yayınlandı.

 

http://spaum.politics.ankara.edu.tr/

İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri

Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-1

TÜİK: "Bu yayın, Hanehalkı İşgücü Anketine ilişkin gerek TÜİK internet sayfasında, gerekse basılı yayınlarda mevcut olan ayrıntılı metodolojik açıklamaları tamamlayıcı nitelikte olup; araştırmaya ilişkin teknik ve teorik açıklamaların ötesinde, konuyla ilgili merak edilen, tartışılan, eleştirilen hususlar ile en çok sorulan sorulara ilişkin açıklamaları içermektedir"

İstanbul Üniversitesi geçmişten bugüne yayınlanmış ve yayınlanmakta olan akademik dergilerini açık erişimli Elektronik Dergi Sistemi ile tüm araştırmacılarla paylaşmaktadır. Açık erişimli elektronik dergi sistemi ile akademik dergi ve makalelere ulaşılabileceği gibi akademik dergilere makale de gönderilebilmektedir.

http://www.iudergi.com/

 


Yılda iki defa yayınlanan dergiye ve makalelerin  tam metnine http://www.calismailiskileridergisi.org/ adresinden bedel ödemeksizin ulaşılabilmektedir.

Ankara Üniversi tarafından çeşitli zamanlarda çıkarılmış dergilerin bedelsiz tam metin arşivi:

Çalışma ve Toplum Dergisinin 36. sayısı yayınlandı!

Dergi 9 yaşını bitirmiş 10. yaşından gün almaya başlamıştır! :) Yeni yaşını kutlarız...
http://www.calismatoplum.org/

 


Meryem KORAY, Akademik Alanda Sosyal Politika Nereye?

"Özet: Bu makale, uzun süredir ihtiyaç hissettiğim, sosyal politika alanındaki akademik çalışmaların nereye doğru gittiğine ilişkin sınırlı bir değerlendirme. Bu konudaki duyarlılığımı da, yalnız politika ve uygulamaların değil, aynı zamanda akademik çalışmaların da ülkedeki sosyal politikanın anlamı ve boyutlarını yapılandırdığına ilişkin düşüncemle açıklayabilirim. Bu nedenle, bana göre, sosyal politika alanındaki akademik yönelimlere ilişkin bir sorgulama, yalnız çalışmaların boyutları değil, aynı zamanda ülkedeki anlayışların gelişimi açısından da önemli. Hiç kuşku yok ki, bu çalışma sınırlı bir araştırmaya dayalı ve böyle bir tartışma açısından ancak bir giriş olarak düşünülebilir. Çalışma, esas olarak, alandaki tezler, Çalışma ve Toplum Dergisi’ndeki yazılar ile Bölüm Kongreleri ve Sosyal Haklar Sempozyumlar’ına sunulan bildirilerde ele alınan konuların gözden geçirilmesine dayalı. Yine de ve sınırlılığını gözden ırak tutmasak da, akademik çalışmaların kapsamı ve dolayısıyla alanda çalışanların sosyal politikaya ilişkin anlayışlarındaki sınırlılıklar konusunda bazı sonuçlara varılabilmekte. Hepsinin ötesinde, akademik çalışmalarda ekonomi politiğin ihmal edilişi yadsınamaz bir gerçek olarak ortaya çıkarken, akademik alanda ve toplumda sosyal politikaya ilişkin anlayışların yapılanmasındaki sınırlar ve kısıtlar konusunda bizi uyaran bu gerçek üzerine düşünmekten kaçınamayız diye düşünüyorum."

KÜ-SPM Koordinatörü Ayşe Alnıaçık ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi Ayşen Üstübici yeni bir inceleme makalesi yayımladılar:”Reflections from the conference ‘Turkey debates its social policies’: A rights-based turn in social policy making in Turkey?

Geçen Haziran evsahipliğini KÜ-SPM’nin yaptığı konferans hakkındaki bu değerlendirme çalışması New Perspectives on Turkey‘in yeni sayısında (no.47) çıktı.

Joomla templates by a4joomla