http://www.tek.org.tr/index.php

"Türkiye Ekonomi Kurumunun kuruluşu 1920’li yıllara gitmektedir. Atatürk’ün önerisi ve telkiniyle 12 Aralık 1929’da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları arasında Kazım Özalp, Hasan Saka, Celal Bayar, Saffet Arıkan, Fuat Omay, Rahmi Köken, Hakkı S. Tarı, Mahmut Soydan, Yusuf K. Tengirşek gibi donemin devlet ve siyaset adamları vardı. Cemiyetin kurucu başkanı Kazım Özalp bu görevi 20 yıl başarıyla yürüttü. (*)

Cemiyetin kuruluş amacı,1929 Buhranı’nın yıkıcı etkilerini asgariye indirmek için, bir yandan israfla mücadele ederek tasarrufu teşvik etmek, diğer yandan yerli malların tanıtımını ve kullanımını özendirmek idi. Cemiyetin adı 12 Haziran 1939’da Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu olarak değiştirildi.

İstanbul’da 1931’de kurulan ve 1939’da faaliyet merkezini Ankara’ya taşıyan Türk İktisat Cemiyeti ile Kurum 18 Ocak 1955 tarihinde Türkiye Ekonomi Kurumu adı altında birleştirildi.

Kurum 12 Aralık 1973 tarihli Vakıf Senedi ile mal varlığını Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı’na devretmiştir. Vakıf, Kurumun faaliyetlerine mali destek sağlamaktadır.

Türkiye Ekonomi Kurumu ülkemizde ekonomi bilincinin yerleşmesine katkıda bulunmak amacıyla yayınlar yapmakta; seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlemekte; iktisat öğrenimi gören başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermekte ve Türkiye Ekonomisi üzerine tez çalışması yapan genç iktisatçılar arasında ödüllü yarışma düzenlemektedir.

Türkiye Ekonomi Kurumu Ankara’da faaliyet göstermektedir ve şubesi yoktur. “Atatürk İlkeleri' ” ne bağlı olan Kurum, Uluslararası Ekonomi Birliği’nin üyesidir."

http://web.deu.edu.tr/isamer/

Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi İSAMER (DEU Occupational Health Center)

 

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Sosyal Politka Seminelerlerihttp://spm.etu.edu.tr/tr/seminar.html 

http://www.suhakki.org/

"Kullanılabilir, temiz su kaynaklarının sınırlı oluşu nedeniyle su, yaşamsal açıdan giderek daha fazla önem kazanırken birileri de bunu bir kâr vesilesi haline getirmek için kolları sıvamakta. Suyun özelleştirilmesi, bu bakış açısının ürünüdür. Dahası suyun özelleştirilmesi bugün basitçe sudan para kazanmanın ötesinde bir varlık/yokluk sorununa dönüşmüş bulunmaktadır: suyun bir yaşam hakkı olarak tanınması ile bir meta olarak ele alınması gerektiğini düşünenler arasındaki makas her geçen gün açılmaktadır. Büyük su tekellerinin desteğini alan hükümetler birbiri ardına yeni özelleştirme yasaları çıkarır ve su firmaları bundan para kazanırken, milyonlarca insan için içme suyuna ulaşmak her geçen gün daha fazla zorlaşmaktadır."

Merkez iki ana birimden oluşmaktadır. Ekonomik Araştırmalar başlığı altında Türkiye’de ve dünyada iktisat politikalarının araştırılması ve politika önerileri üzerine, Toplumsal Araştırmalar başlığı altında Türk toplumunun kültürel, sosyal ve siyasal yapısı ve uluslararası ilişkileri üzerine çalışılmaktadır.

http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/

Toplum salt iktisadın "rasyonel ekonomik birey"lerinden oluşmadığı, insanın tek amacı "kişisel çıkarı maksimize etmek" olmadığı, toplumdaki her birey her zaman tüm bilgilere-enformasyona ulaşmadığı-ulaşamayacağı, bireyin seçmediği-seçemediği köken-cinsiyet ve aile fırsatlarını-yapabilirliklerini belirlediği, hareket alanını sınırlandırdığı için sosyal politikaya ve araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

http://www.tepav.org.tr/tr/calismalarimiz/s/358

 

http://www.esithaklar.org/

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve sağlanması amacıyla kurulmuştur. ESHİD’in yegane çalışma alanı; ayrımcılığın önlenmesi, insan hakları ve farklılıklara saygının geliştirilmesi ve demokratik bir toplumun yaratılması için izleme ve raporlama çalışmaları yapmaktır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amacı, çalışma ilişkileri ve sosyal politika alanlarında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda merkezimiz, her yıl çalışma yaşamının güncel sorunlarına yönelik bilimsel yayınlar ve toplantılar gerçekleştirerek, alana ilişkin bilimsel bilgi üretimine katkı sunarak sosyal politikaya ilişkin toplumsal duyarlılığı artırmaya çalışmaktadır. http://spaum.politics.ankara.edu.tr/

2010 yılında kurulmuş olan Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi (KOÇ-SPM),Türkiye’de sosyal politikalar alanında bilimsel araştırmalar yürütmeyi ve kamuda farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. http://spm.ku.edu.tr/

Fişek Enstitüsü, bir hükümet dışı kuruluştur. Hazırlıkları 1982 yılında başlatılan ve 1986'da kurulmuş olan Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü ile onun bir uzmanlık kuruluşu olan ve 1997 yılında kurulmuş olan Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı'ndan oluşur.

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde kurulmuş olan bir araştırma merkezidir.

SPM’nin temel amacı; Türkiye’de toplumsal refahı artırmaya yönelik olarak başta eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik, barınma, ve sosyal hizmetler alanlarına ilişkin kamu hizmetlerinin tasarımına, sunumuna, izlenmesine, ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Türkiye’nin karşılaştığı çeşitli ekonomik ve toplumsal sorunlara uygun çözüm ve politika önerileri geliştirmeyi hedefleyen Merkez'in özellikle ilgilendiği konu başlıkları arasında işsizliğin azaltılması, iş gücü piyasalarının etkin çalışmasının sağlanması, insan sermayesinin niteliğinin iyileştirilmesi, beceri uyumsuzluğunun giderilmesi, kayıtsız istihdam ile mücadele, sosyal sigorta ve primsiz ödeme sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve kapsamının genişletilmesi, yoksullukla mücadele, iç ve dış göçün izlenmesi ve yönetilmesi, doğal afet ve felaketlerin toplumsal sonuçlarına uygun ve çabuk müdahale edilmesi; engelliler, kadınlar, çocuklar, öğrenciler, yaşlı nüfus, ve tüm dezavantajlı gruplara yönelik uygun sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanması; Avrupa Birliği’ne uyum süreci ve Lizbon Stratejisi kapsamında inovasyon, öğrenen ekonomi ve sosyal ve çevresel yenilenme problemleri gibi, sosyal politikalar ile doğrudan ilgili konular öncelikli olarak yer almaktadır.

http://spm.etu.edu.tr/tr/index.html

Sosyal Politika Forumu, sosyal politika alanında bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve politika süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Forum'un sosyal politika konularına yaklaşımı, vatandaşlık haklarını merkez alır. Bu yaklaşım doğrultusunda, "Sosyal Avrupa" kavramı etrafındaki tartışmaların Türkiye kamuoyuna taşınmasına ve entelektüel camia, medya, politika kararlarını alan ve uygulayanlar nezdinde ilgi görmesine katkıda bulunmak, Forum'un amaçları arasındadır. http://www.spf.boun.edu.tr/index.php/tr

SPoD, toplumun her alanında yaşanan ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlar. SpoD bu doğrultuda öncelikli olarak ekonomik, sosyal haklar ve sosyal politika alanlarına yoğunlaşır. http://www.spod.org.tr/turkce/

SGK verilerinin yayınlanmasını takiben TEPAV tarafından düzenli olarak yayınlanması öngörülen İstihdam İzleme Bülteni, SGK verilerinin biraraya getirilerek kayıtlı istihdama ilişkin büyük resmin ortaya konmasını, ayrıca istihdamın kısa ve orta vadeli eğilimlerinin tespit edilmesini hedefliyor.

Bülten’de, “Sigortalı Çalışan Sayıları, Çalışan Sayısı Artan ve Azalan Sektörler, İmalat Sanayide Çalışan Sayısının Arttığı Sektörler, Çalışan Sayısı Artan ve Azalan İller, İşyeri Sayısı Artan ve Azalan Sektörler, İşyeri Sayısı Artan ve Azalan İller, Kadın Çalışan Sayısı Artan ve Azalan Sektörler, İşsizlik Ödeneği Alan Kişi Sayısının Arttığı ve Azaldığı İller” verilerinin yer alması öngörülüyor. Önümüzdeki aylarda işgücü piyasasındaki eğilimlerin değişimine göre bültende farklı tablolara da yer verilebilecek.

http://www.tepav.org.tr/tr/calismalarimiz/s/374

"Her yıl binlerce emekçi çalışma ortamından ya da çalışma koşullarından kaynaklanan nedenlerle hastalanıyor, sakat kalıyor ya da yaşamını yitiriyor. Emekçilerin yaşamını ve sağlığını kaybetmesine yol açan bu olaylar resmi kayıtlara “iş kazası” ya da “meslek hastalığı” olarak geçirilerek gerçek nedenler ve sorumlular gizlenmeye çalışılıyor. Emekçinin yaşamını karartan bu olayların “kaza” olarak nitelendirilebilmesi için öngörülemez olması gerekiyor. Oysa madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda, atölyelerde gerçekleşen tüm olaylar önceden öngörülebiliyor ve engellenme olanağı bulunuyor. Aynı biçimde çalışma ortamından ya da çalışma koşullarından kaynaklanan hastalıklara “meslek hastalığı” denilerek, bunların mesleğin gereği olarak gerçekleştiği ve kaçınılmaz olduğu düşündürülmeye çalışılıyor." http://guvenlicalisma.org

"Bu platform kendilerini “beyaz yakalı işçi” diye tanımlayanların biraraya geldiği bir platformdur. Sınıf bilincimizin olmaması, tüketim toplumunun daha fazla esiri oluşumuz, rahatımıza düşkün olmamız, yalan da olsa kariyer planlarımız, sınıf atlama hayallerimiz önümüzdeki en büyük engellerden bazıları fakat şunu yavaş yavaş fark ediyoruz ki bugün örgütlenmek ve haklarımız için mücadele etmek sadece başkaları için değil kendimiz için, çocuklarımız için de bir şey yapmak demektir. Bunun bilincinde olan herkesi plaza eylem platformuna katılmaya davet ediyoruz."

http://plazaeylem.org/

"Çağrı Merkezi Çalışanları Derneğinin amacı; çağrı merkezi çalışanlarının bir araya gelebileceği bir platform olmak ve çağrı merkezi çalışanlarının hak kazanımlarına aracılık etmektir."

http://www.gercegecagrimerkezi.org/

 "Kimimiz sistemci, kimimiz yazılımcı, kimimiz ağcı, kimimiz kablocu, kimimiz işletmen, kimimizse ağır işçiydik. Yoğun çalışıyor, çoğunlukla fazla mesailere kalıyor, neredeyse 7/24 bizi çalıştıran kurumlara hizmet ediyorduk. Ne yaptığımızın, niye yaptığımızın belki çok farkında değildik ama ağır işlerimize karşın işverene göre, proje yöneticisi, yetkili yazılım uzmanı, kıdemli sistem mühendisiydik ve tabii ki biz bir aileydik. Yarınların daha iyi olacağı, önümüzde sınırsız kariyer olanakları olduğu söylendi. Bir kısmımız inandı, bazılarımız uyandı ama süreç değişmedi."

http://bilisimcalisanlari.net/

"Derneğin amacı psikologlar ve psikoloji öğrencilerinin eşitlikçi, özgürlükçü ve kardeşlikten yana bir toplumsal dayanışma ekseninde mesleki örgütlenmesini sağlayarak psikoloji teori ve pratiğinin eleştiri ve yeniden üretimi yönünde çalışmalar yapmaktır.  TODAP, emekten yana, toplumcu ve her türlü ayrımcılık karşıtı bir eksende bir araya gelen, çalışan, işsiz ve öğrenci psikologları çatısı altında toplamayı hedefler."

http://eleps.info/?tag=todap-der

"İşçi sağlığı hem toplum sağlığının en önemli bileşeni, hem de hekimlerin mesleki uğraş alanıdır.

Bu alanda mesleki faaliyet gösteren meslektaşların gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları, yeterliliklerinin geliştirilmesi ve istihdam olanağı bulunduğunda yetkilendirilmeleri, bu uygulamalardan doğan mesleki hak ve çıkarların korunması, TTB‘nin asli görevlerindendir."

http://www.ttb.org.tr/kol/is/

"KEİG, kurulduğu 2006 yılından beri kadın emeği ve istihdamı çerçevesinde var olan sorunları belirleyip, politika önerileri üreterek kadınların özgürleşmesi yolunda temel haklarının sürekli takipçisi olmayı amaçlayan bir platformdur. KEİG kadın emeği ve istihdamı alanında çalışan yirmi yedi kadın örgütünün platformudur."

 http://www.keig.org

"Derneğimiz 04.11.1971 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişleri Yardımlaşma Derneği olarak kuruldu. Sırasıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Sigorta Müfettişler Derneği, Sigorta Müfettişler Derneği isimlerini aldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumlarının birleşmesiyle beraber 2007 yılında derneğimiz, Müfettişlerin tamamını kapsaması ve temsili amacıyla, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği ismini alarak yeniden yapılanmaya gitmiştir. Derneğimiz üyelerin, sosyal, kültürel, hukuki, ekonomik ve mesleki yönlerden hak ve yararlarını korumak , ülkenin sosyal politika ve istihdam alanında bilgi, tecrübe birikimine ve bu alanda yürütülen politikaların geliştirilmesine ve yenilenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır."

http://www.sgmder.org.tr/tr/Anasayfa

Joomla templates by a4joomla