http://www.iudergi.com/tr/index.php/ilahiyat/article/viewFile/18528/17745

Ayşe Zişan FURAT- Yüksek Din Öğretimi ve İstihdam İlişkisinde Cinsiyet Oranlarının Değişimi (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, 26, 173-196)

"İlahiyat fakülteleri ise din görevliliği ve öğretmenlik alanlarına nazaran daha geri planda kalmaktadır. Özellikle akademik hayatın ilk safhaları olarak kabul edilen araştırma görevliliği ve öğretim görevliliği gibi kadrolarda görev alan kadınların sayısı, kadro seviyeleri yükseldikçe azalmaktadır. Bu durum araştırılmayı bekleyen pek çok faktörle ilişkili ise de, günümüzde ilahiyat fakültesine devam eden kız öğrencilerin sayılarındaki artış, kadın öğretim görevlilerinin sayısının arttırılmasını bir ihtiyaçtan çok zorunluluk haline dönüştürmektedir."

 

http://www.keig.org/content/araştırmalar/genelge.keig.ara.rapor.kasım.2012.pdf

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu da, 2006 yılından bu yana kadın emeğinin görünürlüğünü artırmayı ve kadın istihdamını insana yakışır iş imkânlarını sağlayacak şekilde yükseltmeyi hedefleyen çalışmalar yapmaktadır. Rapor, son yıllarda oluşturulan politika ve projeleri, özellikle 2010 yılında çıkarılan “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık Genelgesi’nin (2010/14) maddelerinin hayata geçirilip geçirilmediğini, nasıl uygulandığını ve etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. http://www.keig.org/gundem.aspx?id=6

http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2012

Dünya Ekonomi Forumu, “Küresel Cinsiyet Uçurumu” raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye 2011 yılına göre 3 sıra daha gerileyerek 135 ülke arasında 124. sırada yer aldı.

Cinsiyet eşitliğinin bölgelere göre genel değerlendirmesi ve ekonomiye katılım ve fırsatlar değerlendirmesinde Avrupa ve Orta Asya grubuna dâhil edilen Türkiye bu grubun sonuncusu olurken, kadınların ekonomiye katılması açısından Türkiye 129. sırada, kadınların eğitime erişimde 108. sırada, siyasi yetkilendirmede 98, sağlık alanında ise 62. sırada yer buldu.

Utku Çakırözer (Cumhuriyet, 26 Ekim 2012)- Cumhuriyetin 89. Yılında Eşitsizlik Uçurumu, http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=374044

Damla Özdemir-Dr. Zeynep Esra Tanyıldız, "TÜRKİYE’DE BİLİM KADINI OLMAK Bilimsel İşgücünde Kadın ve Cam Tavan", Tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu, (N201136), Nisan2011.

 

Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu,  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) koordinasyonunda farklı tematik alanlarda çalışma yürüten  Ayrımcılık İzleme Platformu üyesi 21 sivil toplum örgütü (STÖ) tarafından hazırlanan raporda,  engelli bireylere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerinin görünür kılınması yoluyla farkındalık yaratmak ve yasama/yürütme otoritesinin engelliler alanındaki politika ve uygulamalarının insan hakları ve fırsat eşitliği temeline oturtulmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

http://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2012/06/ESHID-EngelliRaporu2011.pdf

 

http://www.esithaklar.org/

Joomla templates by a4joomla